Andre virksomheter

Andre virksomheter

Store og mellomstore bedrifter benytter seg av finansielle instrumenter i mer eller mindre grad. Noen benytter seg også av regnskapsprinsippene IFRS og U.S. GAAP, noe som gjør kompleksiteten større. Enten du har gjeld, låner ut penger, investerer i verdipapirer eller benytter terminkontrakter og derivater kan vi tilby løsninger som tilfredsstiller ditt behov.

Escali Financials automatiserer de fleste rutiner og beregninger, samtidig som det kan knyttes opp mot virksomhetens øvrige datasystemer. Escali Financials er både et porteføljesystem, treasury system og internbanksystem. Systemet håndterer i tillegg de fleste krav stilt av IFRS og U.S. GAAP i forhold til finansielle instrumenter.

Helhetlige løsninger

Våre løsninger håndterer de aller fleste finansielle instrumenter som brukes i dag, både på plasserings-, låne- og sikringssiden. Escali Financials er modulbasert, hvilket gjør at du kun betaler for funksjonalitet som er relevant for din virksomhet.

På lånesiden håndteres både banklån, intercompany lån, syndikatlån, obligasjons- og sertifikatlån og utlån. Systemet takler både annuitets-, serie- og bullettlån, samt variable strukturer. I tillegg er nesten et titalls renteberegningsmetoder tilgjengelig. Systemet håndterer både flytende og fast rente.

På plasseringssiden takles investeringer både i aksjer, fond, KS-andeler, rentebærende papirer og i derivater som opsjoner, futures/forwards og tegningsretter. Systemet håndterer også shorthandel 100%.

Rentestyring ved bruk av SWAP'er, FRA's, Caps, Collars og Floors kan enkelt administreres i systemet, enten disse benyttes i en låne- eller plasseringssammenheng.

I valutamodulen takler systemet både spothandel, sikring og spekulasjon ved hjelp av valutaterminer og -opsjoner.

Alle transaksjoner registreres i ett skjermbilde, uavhengig av hvilke type instrument det er snakk om. Du slipper dermed å gå inn og ut av ulike moduler eller systemer for å få dem registrert. Alle modulene er tilgjengelig via samme meny.

Effektive løsninger

Systemet er laget for å effektivisere og automatisere all finansforvaltning. Alle finansbilagene føres direkte inn i Escali Financials og konteres automatisk. Regnskapstransaksjonene overføres deretter til ditt regnskapssystem, slik at du slipper dobbeltregistrering. Det er også mulig å importere transaksjoner, dersom du har dette tilgjengelig elektronisk.

De aller fleste aktuelle beregninger gjennomføres automatisk i Escali Financials. Dette innebærer at f.eks. realisert gevinst beregnes automatisk når en posisjon selges. Videre får du automatisk beregnet kurtasje, påløpte renter, urealisert tap/gevinst, agio/disagio, periodiske renter, kjøp og salg av renter, pris og amortisert kost.

Kurser og stamdata på verdipapirer kan enkelt importeres til systemene fra eksterne datakilder, som f.eks. Reuters, Online Trader, Bloomberg, Stocklink og ZeroPro. Dette gjør at du sparer tid, samtidig som mulige feilkilder reduseres.

IFRS \ U.S. GAAP

Escali Financials håndterer kravene til kategorisering av finansielle instrumenter iht. IFRS. Den tilfredsstiller også krav til utstrakt bruk av virkelig verdi i regnskapet, noe som er viktig både ift. IFRS og U.S. GAAP. Dette gjelder de fleste typer derivater og terminkontrakter, slik som opsjoner, futures, forwards og swaps. Escali Financials håndterer alle markedsledende verdivurderingsprinsipper.

For "egengenererte lån" og instrumenter som er kategorisert som "hold til forfall" skal amortisert kost benyttes når instrumentene skal føres i balansen. Escali Financials automatiserer denne prosessen.

Både IFRS og U.S. GAAP stiller strenge krav til hvilke opplysninger som skal gis for finansielle instrumenter i selskapets regnskap. All kvantitativ informasjon som berører

dette kan du ved hjelp av få tasteklikk få ut av Escali Financials. En del standard IFRS noter følger med i systemet.

I Escali Financials kan du registrerere hvilke instrumenter som er ment for sikring, hvilke type sikring det er snakk om, samt hva instrumentet skal sikre. Ved hjelp av scenariefunksjonaliteten i systemet kan se effekten av sikringen ift. ulike rente- og valutanivåer.