Kommunal sektor

Kommunal sektor

Kommuner og fylker har etter hvert fått en kompleks finansportefølje, bestående av gjerne gjeld, utlån, rentebytteavtaler og plasseringer. Finansforskriftene stiller strenge krav til hvordan en slik portefølje skal følges opp.

Det krever mye tid og ressurser å administrerere en slik portefølje. Renter skal beregnes, budsjetter utarbeides, finansreglementet skal følger opp og transaksjonene skal bokføres. Dette har har gjort at stadig flere kommuner og fylker har fått øynene opp for Escali Financials. I dag benyttes bl.a. systemet av Bergen, Ålesund, Stavanger, Trondheim, Bærum, Arendal, Tromsø, Haugesund og Drammen kommune. I tillegg benyttes det av Akershus, Aust-Agder, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Buskerud fylkeskommune.

Har kommunen/fylket gjeld?

De aller fleste kommuner og fylkeskommuner har innlån, enten gjennom obligasjonsmarkedet, KLP, Kommunalbanken eller andre finansinstitusjoner. Mange - både store og små - bruker mye ressurser på å administrere dette:

 • Alle nødvendige transaksjoner skal registreres inn i regnskapet
 • Påløpte renter skal beregnes og faktiske renter kontrolleres
 • Finansbudsjetter med oversikt over fremtidige renter og avdrag skal utarbeides
 • Konsekvensene av renteoppgang eller -nedgang skal utredes
 • Finansreglement skal følges opp
 • Måltall som durasjon, løpetid og gjennomsnittrente skal beregnes
 • Gode rapporter skal produseres (finansreglement, fordeling fast/flytende, lån tatt opp siste tertial, forfalte lån, merknader m.m)
 • Rentebytteavtaler skal sees i sammenheng med øvrig gjeldsportefølje.

I samme modul kan du også håndtere bl.a. rentekompensasjon.

Escali Financials vil automatisere de fleste prosessene forbundet med administrasjon av gjeld og tilhørende derivater.

Låner kommunen/fylket ut penger?

Kommuner/fylker låner ut penger. Noen administrerer dette via et lånefond, mens andre låner ut direkte, bl.a. startlån, landsbrukslån, aksjeselskaper og lån til kommunale selskaper. Administrasjon av utlån krever tid og arbeid:

 • Renter og avdrag skal faktureres eller rentenota utsendes
 • Lånedokumenter og nedbetalingsplaner skal utarbeids
 • Informasjon om renteendring skal utsendes
 • Renter skal beregnes
 • Nødvendige transaksjoner skal føres i regnskapet
 • Finansbudsjetter med oversikt over fremtidige renteinntekter og tilbakebetalinger skal utarbeides og gjerne sees i sammenheng med innlån
 • Påløpte renteinntekter, durasjon og gjennomsnittsrente skal beregnes
 • Innbetalingene skal følges opp
 • Rapporter til internt bruk, gjerne sett i sammenheng med innlån skal utarbeides
Benytter kommunen/fylket seg av rentederivater?

Kommuner og fylkeskommuner benytter i stadig større grad rentederivater, som bl.a. swapper, FRAs, Caps, Floors og Collars. Dette benyttes enten for å sikre rentekostnadene på innlån, eller renteinntektene på utlån. De fleste bruker mye ressurser på å administrere en portefølje bestående av rentederivater:

 • Derivatene skal kobles og sees i sammenheng med kommunenes/fylkets øvrige finansforvaltning
 • Pris, yield og durasjon skal beregnes
 • Nettotap og -gevinster på derivatene skal utredes
 • Derivatene skal taes hensyn til i budsjett
 • Rapporter skal utarbeides

All administrasjon forbundet med rentederivater vil forenkles betraktelig ved hjelp av Escali Financials.

Investerer kommunen i rentepapirer, fond, garanterte produkter eller aksjer?

Av landets kommuner/fylker, plasserer de fleste kortsiktig likviditet i sertifikatmarkedet og/eller bank. Langsiktig likviditet plasseres i alt fra obligasjoner til aksjer. De aller fleste har krav både til avkastning og til hvordan midlene skal være allokert. Dette krever mye arbeid:

 • Allokeringsrapporter skal utarbeides, gjerne godt visualisert med grafer
 • Avkastning skal beregnes og gjerne måles mot benchmarks.
 • Rapporter skal utarbeides
 • Escali Financials tar seg av alle gevinstberegninger og avkastningsmåling.

  Integrert mot regnskap?

  Escali Financials er 100% integrert mot regnskap. Det innebærer at alle transaksjoner føres ett sted - en gang. Dette skjer ved at finansielle transaksjoner overføres til kommunens regnskapssystem fra Escali Financials.

  Bilagsnumre og konteringer tildeles automatisk når transaksjoner registreres, med mulighet for overstyring. I tillegg utfører Escali Financials automatisk kalkulasjoner som er relevant for kommunens finansforvaltning. Dette gjelder bl.a. påløpte renter og realiserte gevinster/tap. Transaksjoner for dette kan genereres og konteres automatisk for overføring til regnskap.

  Systemet takler ubegrenset antall regnskapsdimensjoner, i tillegg til periode, organisasjon og konto. I tillegg er det tilrettelagt for mange kommuners behov for ekstrakonteringer, f.eks. 2 x debet og 2 x kredit på et låneopptak