NYHETER

17 Feb 2017

RF-1359: Har du finansielle instrumenter må du levere!

Med virkning fra ligningsåret 2016 må alle selskaper med skattepliktig gevinst, direkte avkastning og/eller tap på finansielle produkter levere RF-1359.

Med finansielle instrumenter mener bl.a. aksjer, verdipapirfond, obligasjoner, opsjoner og andre derivater (valutaopsjoner, FRA, valutaterminer, valutalån, tidsinnskudd, renteswapper osv.).

Fullstendig info om det nye skjemaet finnes på link under denne artikkelen.

Det vil være mulig å eksportere skjemaet til årsavslutningsprogrammer som Wolters Kluwer (Akelius), Finale og Maestro.

Fra og med slutten av Februar vil Escali Financials være tilrettelagt for de nye reglene og vil fylle ut RF-1359 for deg. Ta kontakt med oss i slutten av måneden for å oppgradere programvaren. Har du Escali Online, vil du bli oppgradert automatisk.

Tags:

Documents to download

Archive