NYHETER

5 Sep 2017

Leasing modul

Den nye leasingmodulen vil være tilgjengelig for våre kunder senest 1. januar 2018. Målsettingen er at systemet skal ivareta funksjonalitet for regnskapsføring av leieavtaler etter både norske og internasjonale regler. I tillegg skal modulen gi brukeren en løsning som gir vesentlig effektivisering av administrasjon rundt selskapets leieavtaler, samt god oversikt over tidligere og fremtidige kontantstrømmer.

Hovedinnholdet i modulen er følgende:

·         Oversikt og innlegging av leieavtaler

·         Beregning av implisitt rente

·         Beregning av verdi på leieforpliktelsen

·         Beregning og regnskapsføring av renter og avdrag / leiesum

·         Regnskapsføring av «Rett til bruk»

·         Håndtering av opsjoner knyttet til leieavtalen

·         Håndtering av endringer i leieavtalene

·         Oversikt over kontantstrømmer

Fra 1. januar 2019 gjelder et nytt regelverk for leieavtaler (IFRS 16). Allerede da skal det vises sammenlignbare tall for foråret, så virksomheter må allerede ha på plass system innen 1. Januar 2018.

Hovedtrekkene i det nye IFRS-regelverket er at skillet mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler forsvinner, og alle leieavtaler skal balanseføres i regnskapet.

Balanseføring innebærer at leieforpliktelsen føres som en gjeld i balansen, med en motsvarende «rett til å bruke» leieobjektet på eiendelssiden i balansen.

Verdien av leieforpliktelsen er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer, og terminbeløpet skal regnskapsmessig deles opp i en rente- og en avdragsdel. «Rett til bruk» posten skal avskrives etter tilsvarende regelverk som andre anleggsmidler.

Dette vil i prinsippet innebære at leieavtaler vil fremstå i balanse og resultatregnskap på samme måte som man hadde kjøpt eiendelen og finansiert den med lån.

For virksomheter som anvender Norsk Regnskapsstander (NRS 14) gjelder fortsatt skillet mellom finansielle og operasjonelle leieavtaler. Her balanseføres kun finansielle leieavtaler, mens operasjonelle leieavtaler kostnadsføres direkte. 

I vedlagt dokument er den nye leasing modulen beskrevet i detalj. Kontakt oss på 55 52 77 73 for mer informasjon.

Tags:

Documents to download

Archive