NYHETER

21 Feb 2020

Krav til oppbevaring av regnskapsmateriale i Norden

I bokføringsforskriften § 7-4 stilles det krav til at regnskapsmateriale skal oppbevares i Norge innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet og senest 7 måneder etter regnskapsårets slutt:

Det er mulig å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-stater, dersom avtale eller overenskomst med det aktuelle landet sikrer norske skatte- og avgiftsmyndigheter tilfredsstillende adgang til regnskapsinformasjonen for kontrollformål i oppbevaringstiden (jfr. bokføringslovens §7-5):

Forskrift om oppbevaring av regnskapsmateriale i EØS, § 1, nevner at følgende EØS-land oppfyller vilkårene som nevnt i bokføringsforsikrings: Danmark, Finland, Island og Sverige:

Som en konsekvens av dette vil alle elektroniske bilag fra nå av oppbevares på Microsoft sitt Azure miljø i Norge (Azure Datacenter Norway, Oslo). 

Under kan hele teksten leses:


§ 7-4. Unntak fra oppbevaringssted

 

Bokføringspliktige som fører regnskap i utlandet skal overføre regnskapsmateriale til oppbevaring i Norge innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet og senest sju måneder etter regnskapsårets slutt. 


 

§ 7-5. Adgang til å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-stater

 

Relaterte kilder

 

Bokføringspliktige kan oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i et annet EØS-land dersom avtale eller overenskomst med det aktuelle landet sikrer norske skatte- og avgiftsmyndigheter tilfredsstillende adgang til regnskapsinformasjonen for kontrollformål i oppbevaringstiden, og slik oppbevaring ikke vil være til hinder for effektiv norsk politietterforskning. Regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form og skal kunne skrives ut på papir fra terminal eller lignende i Norge i hele oppbevaringsperioden. Den bokføringspliktige skal skriftlig informere Skattedirektoratet om hvilket regnskapsmateriale som oppbevares i utlandet, hvor regnskapsmaterialet oppbevares, og hvordan kontrollmyndighetene til enhver tid kan få adgang til regnskapsmaterialet. 

 

Oppbevaringstiden skal som et minimum følge bokføringsloven § 13 annet ledd og reglene i denne forskrift selv om oppbevaringstiden er en annen etter det aktuelle lands lovgivning. Skattedirektoratet fastsetter forskrift om hvilke EØS-land som til enhver tid oppfyller vilkårene i første punktum.Uten hensyn til unntak gitt i eller i medhold av første ledd kan Skattedirektoratet ved enkeltvedtak pålegge bokføringspliktige å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i Norge i en periode på inntil 3 år dersom den bokføringspliktige vesentlig har overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av bokføringsloven eller dersom norske myndigheters tilgang til elektronisk regnskapsmateriale i utlandet har blitt vanskeliggjort på grunn av forhold på den bokføringspliktiges, herunder eventuelle tjenestetilbyderes, side.

 

Forskrift om oppbevaring av regnskapsmateriale i EØS

 

§ 1. Oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-land

 

Følgende EØS-land oppfyller vilkårene som nevnt i bokføringsforskriften § 7-5 første ledd første punktum:

  1. Danmark
  2. Finland
  3. Island
  4. Sverige

 

Tags:

Archive