Produkter

Escali Financial Suite

Escali Financial Systems AS kan i dag tilby flere systemer, som kan kjøres sammen eller selvstendig. Escali Financial Suite består av:


Programvare for administrasjon, forvaltning og måling av finansielle instrumenter, cash og likviditet. Håndterer finansielle instrumenter både på aktiva og passiva siden og dekker oppgaver både til front-, middle- og back office. Det er både et porteføljestyrings-, treasury-, likviditets- og finanssystem
. Systemet består av følgende moduler som kan brukes separat eller i en hvilken som helst kombinasjon:·          Aksjer/Fond: For administrering og måling av investeringer i bl.a. aksjer, kommandittselskaper, private equity, egenkapitalbevis og fond

·          Rentepapirer: For administrering og måling av plasseringer i rentebærende papirer, som obligasjoner, sertifikater og ansvarlige lån

·          Fund transparency: For å se totaleksponering mot enkeltpapirer i ulike fond. Fondsgjennomlysning.

·         Oppgjørsmodul: For oppgjør/betaling av bl.a. verdipapirtransaksjoner.

·         Derivater: For administrering og måling av bl.a. opsjoner og forwards knyttet til aksjer, råvarer, energi, bulk og frakt·         Innlån: For administrasjon av innlån inkl. kontantstrømanalyse og budsjettering

·         Utlån: For administrasjon av utlån inkl. kontantstrømanalyse og budsjettering

·         Rentederivater: For administrering, måling og prising av derivater knyttet til renter, bl.a. renteswapper og fremtidige renteavtaler (FRA)

·         Valutaderivater: For administrering, måling og prising av terminkontrakter og derivater knyttet til valuta, samt spothandel.

·         Leverandørgjeld og kundefordringer: Modul for håndtering av kontantstrømmer knyttet til leverandørgjeld og kundefordringer.

·         Bank/Likviditet: For håndtering av driftskonti, sparekonti, tidsinnskudd på bankkonti, operasjonelle kontantstrømmer og likviditet

·         Leasing: For håndtering og regnskapsføring av leieavtaler (IFRS 16 compliance)
Programvare for automatisk import, eksport og behandling av data. Importerer f.eks. valutakurser, markedskurser, renter og stamdata kl. 02.31 fra Bloomberg automatisk. Klokken 0431 og 1631 eksporteres for eksempel beholdning, kostpris og antall til Infront, mens banksaldoer, kundefordringer og leverandørgjeld importeres kontinuerlig fra en katalog. Grensesnitt finnes bl.a. mot Infront, Norsk Tillitsmann / Stamdata.no, Thomson Reuters og Bloomberg.


Programvare for rapportering og analyse av finansiell risiko. Systemet inneholder funksjonalitet for avansert strategi- og mandatovervåking inkl. fondsgjennomlysning, allokerings- og attribusjonsanalyse, sammensatte benchmarks, VaR (Value-at-Risk) og beregning av risikomål. Kan også benyttes som en ren rapportgenerator.

Programvare for å forenkle rutiner forbundet med pensjonskassers- og forsikringsselskapers offentlige tilsyns- og regnskapsrapportering, regnskap etter oppstillingsplan og regnskapsnoter. Håndterer også all rapportering knyttet til Solvency II.