Produkter

Escali Financial Suite


Stacc Escali AS kan i dag tilby flere systemer, som kan kjøres sammen eller selvstendig. Escali Financial Suite består av:
Programvare for administrasjon, forvaltning og måling av finansielle instrumenter, leieavtaler, cash og likviditet. Systemet håndterer finansielle instrumenter både på aktiva og passiva siden av balansen og dekker oppgaver både til Front-, Middle- og Back office. Det er både et porteføljestyrings-, treasury-, leasing-, likviditets- og finanssystem. Systemet består av følgende moduler som kan brukes separat eller i en hvilken som helst kombinasjon:
 

·         Aksjer/Fond: For administrering og måling av investeringer i bl.a. aksjer, kommandittselskaper, private equity, egenkapitalbevis og fond

·         Rentepapirer: For administrering og måling av plasseringer i rentebærende papirer, som obligasjoner, sertifikater og ansvarlige lån

·         Fund transparency: For å se totaleksponering mot enkeltpapirer i ulike fond. Fondsgjennomlysning.

·         Oppgjørsmodul: For oppgjør/betaling av bl.a. verdipapirtransaksjoner.

·         Derivater: For administrering og måling av bl.a. opsjoner og forwards knyttet til aksjer, råvarer, energi, bulk og frakt

·         Innlån: For administrasjon og måling av innlån inkl. kontantstrømanalyse og budsjettering

·         Utlån: For administrasjon av utlån inkl. kontantstrømanalyse og budsjettering

·         Rentederivater: For administrering, måling og prising av derivater knyttet til renter, bl.a. renteswapper og fremtidige renteavtaler (FRA)

·         Valutaderivater: For administrering, måling og prising av terminkontrakter og derivater knyttet til valuta, samt spothandel.

·         Bank/Likviditet: For håndtering av driftskonti, sparekonti, tidsinnskudd på bankkonti, operasjonelle kontantstrømmer og likviditet

·         Leasing: For håndtering og regnskapsføring av leieavtaler (IFRS 16 compliance) 

·         Risk Management:  Strategi- og mandatovervåking, allokerings- og attribusjonsanalyse, sammensatte benchmarks og beregning av risikomål. 


 

Service for automatisk import, eksport og prosessering av data. Importerer f.eks. valutakurser, markedskurser, renter og stamdata kl. 02.31 fra Bloomberg. Klokken 0431 og 1631 eksporteres for eksempel beholdning, kostpris og antall til Infront, mens banksaldoer importeres fra Nordea, Danske Bank og DNB klokken 0730. I tillegg gjennomfører systemet en rekke prosesser for deg automatisk: Automatisk renteregulering, forhåndslagring og låsing av tall.

Grensesnitt finnes bl.a. mot Infront, Nordic Trustee / Stamdata.no, Refinitiv, OpusCapita, Analyste, Norges Bank og Bloomberg. Hvis du ikke har lisenser på Bloomberg, Refinitiv eller Infront, distribuerer vi som programvareleverandør valutakurser og de mest vanlige IBOR-renter daglig (Nibor, Euribor, Libor USD, Stibor og Cibor).


 

Programvare for å forenkle rutiner forbundet med pensjonskassers- og forsikringsselskapers offentlige tilsyns- og regnskapsrapportering, regnskap etter oppstillingsplan og regnskapsnoter. Håndterer også all rapportering knyttet til Solvency II, IORP II og EIOPA.


Vårt kraftige rapporteringsverktøy som kjøres som stand-alone-applikasjon direkte i nettleser. Altså kan f.eks. styret, eiere eller kunder får tilgang til rapporter uten å ha tilgang til Escali Financials. Systemet henter data fra Escali Financials hver natt. Systemet består av dynamiske rapporter med full drill-down-funksjonalitet. Du kan også lage dine egne rapporter. Basert på Power BI teknologi.