Escali Financials

Escali Financials


Enten din virksomhet investerer i verdipapirer, låner ut eller inn penger, benytter seg av derivater eller er opptatt av likviditetsstyring kan Escali tilby effektive løsninger. Escali Financials gir deg full kontroll og oversikt over selv den mest avanserte finansielle balanse.

En helhetlig løsning


Escali Financials er programvareløsning for administrasjon, forvaltning og måling av finansielle instrumenter, bank og likviditet.

Systemet automatiserer de fleste rutiner og beregninger, samtidig som det kan knyttes opp mot virksomhetens øvrige datasystemer. Escali Financials er bl.a. integrert mot rundt 50 ulike regnskapssystemer. Escali Financials er både et Treasury-, Portefølje- og Likviditetssystem - et komplett finanssystem fra A til Å. 

Escali Financials håndterer de fleste finansielle instrumenter, men også operasjonelle kontantstrømmer.

Programvareløsningen håndterer alle lån og inkluderer internbankfunksjonalitet. Både banklån, intercompany lån, mellomregning og mellomværende, syndikatlån, obligasjons- og sertifikatlån og profesjonelle utlån. Systemet takler både annuitets-, serie- og bullettlån, samt variable strukturer. I tillegg er nesten et titalls renteberegningsmetoder tilgjengelig. Systemet håndterer både flytende og fast rente.

På plasseringssiden takles investeringer både i aksjer, fond, KS-andeler, egenkapitalbevis, rentebærende papirer, private equity og i derivater som opsjoner, futures/forwards og tegningsretter. Systemet håndterer også shorthandel 100%.

Rentestyring ved bruk av rentebytteavtaler (swapper), swaptions, fremtidige renteavtaler (FRA's), rentegulv-, tak- og -korridorer kan enkelt administreres i systemet, enten disse benyttes på aktiva eller passiva siden.

I valutaderivatmodulen takler systemet både spothandel, sikring og spekulasjon ved hjelp av valutaterminer, -swapper og -opsjoner.

I cash og likviditetsmodulen kan du legge inn  eller importere banktransaksjoner eller saldoer. I tillegg kan du legge inn operasjonelle kontantstrømmer, for eksempel leiekostnader, lønn og salgsinntekter. Sammen med finansielle kontantstrømmer som finnes i andre moduler, kan du få komplett oversikt over likviditetsbehovet fremover.

Systemet består av følgende moduler som kan brukes separat eller i en hvilken som helst kombinasjon:

Aksjer/Fond:

For administrering og måling av investeringer i bl.a. aksjer, kommandittselskaper, private equity, egenkapitalbevis og fond

Rentepapirer:
For administrering og måling av plasseringer i rentebærende papirer, som obligasjoner, sertifikater og ansvarlige lån

Fund transparency:
For å se totaleksponering mot enkeltpapirer i ulike fond. Fondsgjennomlysning

Oppgjørsmodul:
For oppgjør av bl.a. verdipapirtransaksjoner. Støtter bl.a. oppgjørsformater mot SEB (Prime Broker), Danske Bank og DNB

Derivater:
For administrering og måling av bl.a. opsjoner og forwards knyttet til aksjer, råvarer, energi, bulk og frakt

Innlån:
For administrasjon av innlån inkl. kontantstrømanalyse og budsjettering

Utlån:
For administrasjon av utlån inkl. kontantstrømanalyse og budsjettering

Rentederivater:
For administrering, måling og prising av derivater knyttet til renter, bl.a. renteswapper og fremtidige renteavtaler (FRA)

Valutaderivater:
For administrering, måling og prising av terminkontrakter og derivater knyttet til valuta, samt spothandel.

Leverandørgjeld og kundefordringer:
Modul for håndtering av kontantstrømmer knyttet til leverandørgjeld og kundefordringer.

Bank/Likviditet:
For håndtering av driftskonti, sparekonti, tidsinnskudd på bankkonti, operasjonelle kontantstrømmer, likviditet og cash/kontanter

Leasing:
For håndtering av finansielle og operasjonelle leasing kontrakter. Håndterer både bokføring (IFRS 16), oversikt over avtaler og kontantstrømmer.


Systemet er laget for å effektivisere og automatisere all finansforvaltning. Alle finansbilag føres eller importeres inn i Escali Financials og konteres automatisk. Disse overføres så til regnskapssystemet, slik at du slipper dobbeltregistrering. Transaksjoner kan også importers fra ERP systemet, meglere eller fra vårt preregistreringsbilde (Front Office).

Programvareløsningen kan erstatte flere 10-tall regneark og manuelle kalkulasjoner. Systemet beregner påløpte renter, markedsverdi, urealisert gevinst/tap, omkostninger, renter, valutagevinster- og tap, amortisert kost og beredskapsprovisjon.

Valutakurser, stamdata og markedskurser kan ved hjelp av Escali Data Manager importeres automatisk fra bl.a. Bloomberg, Infront, Nordic Trustee, Thomson Reuters og Norges Bank.
Dette gjør at du sparer tid, samtidig som mulige feilkilder reduseres.

Escali Financials tar hånd om flere behov til både Back-, Middle- og Front Office personell.


Bedre oversikt

Har du en plasseringsportefølje får du enkelt ut avkastningsmålinger som følger moderne finansteori og internasjonale standarder for avkastningsmåling (bl.a. GIPS). Du kan få ut rapporter som tar hensyn til alle elementer som påvirker resultatet, og du kan enkelt måle avkastningen mot benchmarks. Slike målinger kan foretas på alle nivåer i porteføljen din, både på enkeltinvesteringer, delportefølje-, klient- og konsernnivå.

Det finnes oversikter over hvilken risiko din portefølje er eksponert for, både ved å se på allokeringer i forhold til verdipapirtyper, bransjer, region, risiko, rating, sektor, durasjon og valuta. Du kan også se på enkeltinvesteringenes standardavvik i forhold til en gitt benchmark.

Rentestyring er viktig dersom du har en låneportefølje. I våre systemer får du enkelt frem rentekostnader og sammensetning ift durasjon og risiko. Det er enkelt å få ut gode oversikter over forfall og avdrag, kontantstrømmer og påløpte renter. Det er også mulig å se hvilke konsekvenser ulike rentescenarier vil ha for porteføljen i fremtiden.

Ved hjelp av få klikk kan du i løpet av kort tid lage komplette finans- og operasjonelle budsjetter gjennom systemet inkludert utskrift av godt visualiserte budsjett- og prognoserapporter.


En anerkjent løsning

Mange av Nordens største bedrifter og mest profesjonelle aktører innenfor investering og finansiering benytter seg av Escali Financials.

Escali Financials baserer seg på ledende standarder, bl.a:

 • IFRS (International Financial Reporting Standard)
 • IAS (International Accouting Standard)
 • NRS (Norsk Regnskapsstandard)
 • US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles in the United States)
 • GIPS (Global Investment Performance Standard)
 • GICS (Global Industry Classifikcation Standard)
 • NFF's rentekonvensjoner for det norske rentemarkedet
 • PORT (Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering)
 • FORT (Forsikringsselskapenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering)
 • ORBOF

Avanserte muligheter for å gi begrenset tilgang på klient-, delportefølje-, meny-, modul- eller oppgavenivå er nå tilgjengelig. Dette gjør systemet både sikrere, mer brukervennlig og skalerbart.


Tjenester som kan tilbys i forbindelse med systemene:

Escali Financial Systems AS kan tilby en rekke tjenester i forbindelse med systemet. Her er noen av dem:

 • Innlegging/import av historiske transaksjoner.
 • Innlegging av basis- og stamdata på lån og rentepapirer.
 • Import av historiske kurser.
 • Avstemming av inngående beholding mot regnskap.
 • Utvikling av grensesnitt mot regnskapssystem og/eller kursleverandør.
 • Utvikling av spesialtilpasset funksjonalitet eller skreddersydde rapporter.
 • Bedriftsintern og individuell opplæring.
 • Standardkurs på alle nivåer

Vi utfører våre tjenester både raskt, nøyaktig og kostnadseffektivt.

Escali Financials kan kjøres enten som enbruker eller flerbruker i nettverk, og leveres på SQL Server 2005. Det er mulig å legge inn et ubegrenset antall klienter i systemet, noe som gjør det mulig å administrere porteføljene til flere klienter samtidig.

Systemet er integrert med Microsoft Office. Du kan f.eks. ved et enkelt museklikk få overført rapporter til Word eller Excel. Rapportene kan sendes som vedlegg til e-post, og kan lagres på HTML-format slik at du kan legge dem ut på inter- eller intranettet.

Escali Financials leveres med et enkelt og brukervennlig windows grensesnitt, som er enkelt å lære og bruke. Både rapporter og skjermbilder er godt visualiserte, gjennom utstrakt bruk av både grafikk og farger.