Produkter

Escali Financials

Enten din virksomhet investerer, låner ut eller inn penger eller benytter seg av derivater og terminkontrakter eller er opptatt av likviditetsstyring kan Escali tilby effektive løsninger. Escali Financials gir deg full kontroll og oversikt over selv den mest avanserte finansielle balanse.

Helhetliga lösningar

Våra lösningar handterar dom allra flesta finansiella instrument som används i dag, både på plasserings-, låne- och säkringssidan. Escali Financials er modulbaserat, vilket gör att du endast betalar för funktionalitet som är relevant för din verksamhet.

På plasseringssidan tacklas investeringar både i aktier, fonder, KB-andelar, räntebärande papper och i derivator som optioner, futures/forwards och teckningsretter. Systemet handterar också shorthandel 100%.

På lånesidan håndteras både banklån, intercompany lån, syndikatlån, obligations- och sertifikatlån och utlån. Systemet tacklar både annuitets-, serie- och bullettlån, samt variabla strukturer. I tillägg är nästan ett tiotal ränteberäkningsmetoder tillgängliga. Det är inga problem om räntan är flytande eller fast, eller har ränteregulering på ett gett tidspunkt.

Räntestyrning vid bruk av SWAP's, FRA's, Caps, Collars och Floors kan enkelt administreras i systemet, antingen dessa används i låne- eller plasseringssammanhang.

På valuta, tacklar systemet både spothandel, säkring och spekulation vid hjälp av valutaterminer och -optioner.

Alla transaktioner registreras i en skärmbild, oberoende av vilken typ av instrument det handlar om. Du slipper därmed att gå in och ut av olika moduler eller system för att få dem registrerade. Alla modulerna är tillgängliga via samma meny.

Effektiva lösningar

Systemet är skapat för att effektivisera och automatisera all finansförvaltning. Alla finansbilagen matas direkt in i Escali Financials och konteras automatiskt. Redovisningstransaktionerna överförs därefter till ditt redovisningssystem, så att du slipper dubbelregistrering. Det är också möjligt att importera slutsedlar/transaktioner, därsom din mäklare kan leverera dessa elektroniskt.

De allra flesta aktuella beräkningar genomförs automatiskt i Escali Financials. Detta innebär att t.ex. realiserad vinst beräknas automatiskt när en posistion säljs. Videra får du automatiskt beräknad kurtage, löpta räntor, orealiserad förlust/vinst, agio/disagio, periodiska räntor, köp och försäljning av räntor, pris och amortiserad kost.

Kurser och stamdata på värdepapper kan enkelt importeras till systemen frå externa datakällor,
som t.ex. Reuters, Online Trader, Bloomberg, Stocklink och ZeroPro.
Detta gör att du kommer att spara mycket tid, samtidigt som möljliga felkällor reduseras.

Översiktliga lösningar

Har du en plasseringsportfölj får du enkelt ut avkastningsmätningar som följer modern finansteori och internationala standarder för avkastningsmätning (bl.a. GIPS)

Du kan få ut rapporter som tar hänsyn till alla elementer som påverkar resultatet, och du kan enkelt mäta avkastningen mot fastsatta benchmarks. Sådana mätningar kan företas på alla nivåer i din portfölj, både på enkeltposistioner, delportfölj-, klient- och koncernnivå.

Det finns översikter över vilken risk din portfölj er exponerad , både vid att se på allokeringar i förhållande till värdepapperstyper, branscher, region, risk, rating, sektor, durasion och valuta. Du kan också se på enkeltinvesteringarnas standardavvik i förhållande till en given benchmark.

Räntestyrning är viktig där som du har en låneportfölj. I våra system får du enkelt fram räntekostnader och sammensättning i förhållande till durasion och risk. Det är enkelt att få ut bra översikter över förfall och avdrag, kontantströmmar och löpta räntor. Det er också möjligt att se vilka konsekvenser olika räntescenarion vill ha för portföljen i framtiden.

Välkända lösningar

Många av Norges största bolag och mest proffesionella aktörer innanför investering och finansiering använder sig av Escali Financials. Klicka här för att se vem som använder sig av våra system.

Escali Financials använder sig av ledande norska och internationala standarder, bl.a:

 • IFRS (International Financial Reporting Standard)
 • GIPS (Global Investment Performance Standard)
 • GICS (Global Industry Classification Stanard)

Moderna och användarvänliga lösningar

Escali Financials levereras med ett enkelt och användarvänligt windows gränssnitt, som är enkelt att lära og använda. Både rapporter och skärmbilder er gott visualiserade, genom användning av både grafik och färger.

När du logger in på systemet, kommer menyvalen att vara tillrättalagda för ditt behov. Du har därfor bara tillgång på den funktionalitet du känner blir nödvändig.

Systemet är integrerat med Microsoft Office. Du kan t.ex. med hjälp av ett enkelt musklick få överfört rapporter till Word eller Excel. Rapporterna kan skickas som bifogat dokument i e-post, och kan sparas i HTML-format så att du kan lägge ut dem på Intra- eller Internet.

Escali Financials kan köras antingen som singelanvändare eller fleranvändare i nätverk, och kan levereras på databaser som Access och SQL Server 2005. Det är möjligt att mata in ett obegrensat antal klienter i systemet, något som gör det möjligt att administrera portföljerna till flera klienter samtidigt.

Tjänster som kan erbjudas i förbindelse med systemen

Escali Financial Systems AS kan erbjuda en rad med tjänster i förbindelse med systemet. Här är några av dem:

 • Inmatning/import av historiska transaktioner.
 • Inmatning av basis- och stamdata på lån och räntepapper.
 • Import av historiska kurser.
 • Avstämmning av ingående behållning mot bokföring.
 • Import av historiska kurser.
 • Utveckling av gränssnitt mot redovisningssystem och/eller kursleverandör.
 • Utveckling av specialanpassad funktionalitet eller skräddarsydda rapporter.
 • Företagsintern och individuell upplärning.
 • Standardkurs på alle nivåer
 • Annan konsulthjälp (bl.a. i förbindelse med rapportering, årsbokslut, inläggning av kontoplan, registrering m.m)

Vi utför våra tjänster snabbt, kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt.