Escali Financials

Escali Financials


Enten din virksomhet investerer i verdipapirer, låner ut eller inn penger, benytter seg av derivater, har leieavtaler eller ønsker bedre likviditetsstyring kan Escali tilby effektive løsninger. Escali Financials gir deg full kontroll og oversikt over finansielle instrumenter, likviditet og leieavtaler.

 

En helhetlig løsning

Escali Financials er en skybasert programvare-løsning for administrasjon, forvaltning og måling av finansielle instrumenter, leieavtaler, bank og likviditet.

Systemet automatiserer de fleste rutiner, beregninger og rapportering knyttet til finansielle instrumenter, leieavtaler, bank og likviditet. Dette inkluderer også bokføring. Escali Financials er bl.a. integrert mot rundt 50 ulike regnskapssystemer. Escali Financials er både et Treasury-, Portefølje-, Leasing- og Likviditetssystem - et komplett finanssystem fra A til Å. 

Escali Financials håndterer de fleste finansielle instrumenter og leieavtaler. 

Programvareløsningen håndterer alle lån og inkluderer internbankfunksjonalitet. Både banklån, internlån, mellomværende, syndikatlån, obligasjons- og sertifikatlån, trekkfasiliteter (revolving / non-revolving), byggelån og profesjonelle utlån. Systemet takler både annuitets-, serie-, bullet- og ballonglån, samt variable strukturer. I tillegg kan du ved hjelp av få tasteklikk håndtere ekstraordinære avdrag og låneopptrekk, marginendringer eller endring av andre lånebetingelser. Et 10-talls renteberegningsmetoder, helligdagskalendre og konvensjoner er tilgjengelig. Du kan også automatisere all renteregulering.

På plasseringssiden takles investeringer både i aksjer, fond, KS-andeler, egenkapitalbevis, rentebærende papirer, private equity og i derivater som opsjoner, futures/forwards og tegningsretter. Systemet håndterer også shorthandel. Funksjonalitet inkluderer blant annet avkastningsmåling mot benchmarks, automatisk gevinstberegning og skatterapportering.

Rentestyring ved bruk av rentebytteavtaler (swapper), swaptions, fremtidige renteavtaler (FRA's), rentegulv-, tak- og -korridorer kan enkelt administreres i systemet, enten disse benyttes på aktiva eller passiva siden.

I valutaderivatmodulen takler systemet både spothandel, sikring og spekulasjon ved hjelp av valutaterminer, -swapper og -opsjoner.

I bank- og likviditetsmodulen kan du legge inn  eller importere banktransaksjoner eller saldoer. I tillegg kan du legge inn operasjonelle kontantstrømmer, for eksempel leiekostnader, lønn og salgsinntekter. Sammen med finansielle kontantstrømmer som finnes i andre moduler, kan du få komplett oversikt over likviditetsbehovet fremover. Du kan også eksportere kontantstrømmene fra Escali Financials til 3. parts likviditetssystemer som for eksempel OpusCapita eller Trezone.

Systemet består av følgende moduler som kan brukes separat eller i en hvilken som helst kombinasjon:

Aksjer/Fond:
For administrering og måling av investeringer i bl.a. aksjer, kommandittselskaper, private equity, egenkapitalbevis og fond

Rentepapirer:
For administrering og måling av plasseringer i rentebærende papirer, som obligasjoner, sertifikater og ansvarlige lån

Fondsgjennomlysning:
For å se totaleksponering mot enkeltpapirer i ulike fond. Fund transparency. Solvens II krav.

Oppgjørsmodul:
For oppgjør av bl.a. verdipapirtransaksjoner. Støtter bl.a. oppgjørsformater mot SEB (Prime Broker), Danske Bank og DNB. Modulen kan også sende oppgjørstransaksjoner til OpusCapita Payment Management Solution.

Derivater:
For administrering og måling av bl.a. opsjoner og forwards knyttet til aksjer, råvarer, energi, bulk og frakt.

Bank-/likviditetsmodul: 
For håndtering av driftskonti, sparekonti, tidsinnskudd på bankkonti, operasjonelle kontantstrømmer, likviditet og cash/kontanter

Leasing:
For håndtering av finansielle og operasjonelle leasing kontrakter. Håndterer både bokføring (IFRS 16), oversikt over avtaler og kontantstrømmer.

Innlån:
For administrasjon av innlån inkl. kontantstrømanalyse og budsjettering

Utlån:
For administrasjon av utlån inkl. kontantstrømanalyse og budsjettering


Rentederivater:
For administrering, måling og prising av derivater knyttet til renter, bl.a. renteswapper og fremtidige renteavtaler (FRA)

Valutaderivater:
For administrering, måling og prising av terminkontrakter og derivater knyttet til valuta, samt spothandel.

 

Systemet er laget for å effektivisere og automatisere all finansforvaltning. Alle finanstransaksjoner føres eller importeres inn i Escali Financials og konteres automatisk. Disse overføres så til regnskapssystemet, slik at du slipper dobbeltregistrering. Transaksjoner kan også importeres fra ERP systemet, meglere, handelsplattformer eller fra vårt preregistreringsbilde (Front Office).

Programvareløsningen kan erstatte flere 10-tall regneark og manuelle kalkulasjoner. Systemet beregner påløpte renter, markedsverdi, urealisert gevinst/tap, omkostninger, renter, valutagevinster- og tap, amortisert kost og beredskapsprovisjon.

Valutakurser, stamdata og markedskurser kan vimporteres automatisk fra bl.a. Bloomberg, Infront, Nordic Trustee, Thomson Reuters, Oslo Børs og Norges Bank. Dette gjør at du sparer tid, samtidig som mulige feilkilder reduseres.

Escali Financials tar hånd om flere behov til både Back-, Middle- og Front Office personell.


Bedre oversikt

Escali Financials støtter både dynamiske Dashboards og statiske rapporter. En rapport-generator er også inkludert, basert på Power BI-teknologi.

Har du en plasseringsportefølje får du enkelt ut avkastningsmålinger som følger moderne finansteori og internasjonale standarder for avkastningsmåling (bl.a. GIPS). Du kan få ut rapporter som tar hensyn til alle elementer som påvirker resultatet, og du kan enkelt måle avkastningen mot benchmarks. Slike målinger kan foretas på alle nivåer i porteføljen din, både på enkeltinvesteringer, delportefølje-, klient- og konsernnivå.

Det finnes oversikter over hvilken risiko din portefølje er eksponert for, både ved å se på allokeringer i forhold til verdipapirtyper, bransjer, region, risiko, rating, sektor, durasjon og valuta. 

Rentestyring er viktig dersom du har en låneportefølje. I våre systemer får du enkelt frem rentekostnader og sammensetning ift durasjon og risiko. Det er enkelt å få ut gode oversikter over forfall og avdrag, kontantstrømmer og påløpte renter. Det er også mulig å se hvilke konsekvenser ulike rentescenarier vil ha for porteføljen i fremtiden.

Ved hjelp av få klikk kan du i løpet av kort tid lage komplette finans- og operasjonelle budsjetter gjennom systemet inkludert utskrift av godt visualiserte budsjett- og prognoserapporter.


En anerkjent løsning

Mange av Nordens største bedrifter og mest profesjonelle aktører innenfor investering og finansiering benytter seg av Escali Financials.

Escali Financials baserer seg på ledende standarder, bl.a.:

§  IFRS (International Financial Reporting Standard)

§  IAS (International Accouting Standard)

§  NRS (Norsk Regnskapsstandard)

§  US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles in the United States)

§  GIPS (Global Investment Performance Standard)

§  GICS (Global Industry Classifikcation Standard)

§  NFF's rentekonvensjoner for det norske rentemarkedet

§  PORT / FORT

§  IORP II / EIOPA


Avanserte muligheter for å gi begrenset tilgang på klient-, delportefølje-, meny-, modul- eller oppgavenivå er nå tilgjengelig. Dette gjør systemet både sikrere, mer brukervennlig og skalerbart. 


Tjenester som kan tilbys:

Escali Financial Systems AS kan tilby en rekke tjenester i forbindelse med systemet. Her er noen av dem:

§  Innlegging/import av historiske transaksjoner, leieavtaler eller verdipapirer.

§  Import av historiske kurser.

§  Avstemming av inngående beholdning mot regnskap og VPS

§  Utvikling av nye grensesnitt 

§  Utvikling av spesialtilpasset funksjonalitet eller skreddersydde Dashboards og rapporter.

§  Bedriftsintern og individuell opplæring.


Vi utfører våre tjenester både raskt, nøyaktig og kostnadseffektivt.

Det er mulig å legge inn et ubegrenset antall klienter i systemet, noe som gjør det mulig å administrere porteføljene til flere klienter samtidig.

Systemet er integrert med Microsoft Office. Du kan f.eks. ved et enkelt museklikk få overført rapporter til Word eller Excel. Vi tilbyr tilgang direkte til databasen slik at du kan gjøre egne uttrekk til BI-systemer eller lignende.

Escali Financials leveres med et enkelt og brukervennlig grensesnitt, som er enkelt å lære og bruke.