Escali Financials

Escali Financials

Enten din virksomhet investerer i verdipapirer, låner ut eller inn penger, benytter seg av derivater, har leieavtaler eller ønsker bedre likviditetsstyring kan Stacc Escaøo tilby effektive løsninger. Escali Financials gir deg full kontroll og oversikt over finansielle instrumenter, likviditet og leieavtaler.
 


En helhetlig løsning

Escali Financials er en skybasert programvare-løsning for administrasjon, forvaltning og måling av finansielle instrumenter, leieavtaler, bank og likviditet.

Systemet automatiserer de fleste rutiner, beregninger og rapportering knyttet til finansielle instrumenter, leieavtaler, bank og likviditet. Dette inkluderer også bokføring. Escali Financials er bl.a. integrert mot rundt 50 ulike regnskapssystemer. Escali Financials er både et Treasury-, Portefølje-, Leasing- og Likviditetssystem - et komplett finanssystem fra A til Å. 

Escali Financials håndterer de fleste finansielle instrumenter og leieavtaler. 

Programvareløsningen håndterer alle lån og inkluderer internbankfunksjonalitet. Både banklån, internlån, mellomværende, syndikatlån, obligasjons- og sertifikatlån, trekkfasiliteter (revolving / non-revolving), byggelån og profesjonelle utlån. Systemet takler både annuitets-, serie-, bullet- og ballonglån, samt variable strukturer. I tillegg kan du ved hjelp av få tasteklikk håndtere ekstraordinære avdrag og låneopptrekk, marginendringer eller endring av andre lånebetingelser. Et 10-talls renteberegningsmetoder, helligdagskalendre og konvensjoner er tilgjengelig. Du kan også automatisere all renteregulering.

På plasseringssiden takles investeringer både i aksjer, fond, KS-andeler, egenkapitalbevis, rentebærende papirer, private equity og i derivater som opsjoner, futures/forwards og tegningsretter. Systemet håndterer også shorthandel. Funksjonalitet inkluderer blant annet avkastningsmåling mot benchmarks, automatisk gevinstberegning og skatterapportering.

Rentestyring ved bruk av rentebytteavtaler (swapper), swaptions, fremtidige renteavtaler (FRA's), rentegulv-, tak- og -korridorer kan enkelt administreres i systemet, enten disse benyttes på aktiva eller passiva siden.

I valutaderivatmodulen takler systemet både spothandel, sikring og spekulasjon ved hjelp av valutaterminer, -swapper og -opsjoner.

Leasing-modulen håndterer alle krav til bl.a. IFRS 16. Det innebærer bokføring, alle beregninger, noter og full oversikt.

I bank- og likviditetsmodulen kan du legge inn  eller importere banktransaksjoner eller saldoer. I tillegg kan du legge inn operasjonelle kontantstrømmer, for eksempel leiekostnader, lønn og salgsinntekter. Sammen med finansielle kontantstrømmer som finnes i andre moduler, kan du få komplett oversikt over likviditetsbehovet fremover. Du kan også eksportere kontantstrømmene fra Escali Financials til 3. parts likviditetssystemer som for eksempel Nomentia, Power BI eller Trezone.

Systemet er laget for å effektivisere og automatisere all finansforvaltning. Alle finanstransaksjoner føres eller importeres inn i Escali Financials og konteres automatisk. Disse overføres så til regnskapssystemet, slik at du slipper dobbeltregistrering. Transaksjoner kan også importeres fra ERP systemet, meglere, handelsplattformer eller fra vårt preregistreringsbilde (Front Office).

Programvareløsningen kan erstatte flere 10-tall regneark og manuelle kalkulasjoner. Systemet beregner påløpte renter, markedsverdi, urealisert gevinst/tap, omkostninger, renter, valutagevinster- og tap, amortisert kost og beredskapsprovisjon.

Valutakurser, stamdata og markedskurser kan importeres automatisk fra bl.a. Bloomberg, Infront, Nordic Trustee, Refinitiv og Norges Bank. Dette gjør at du sparer tid, samtidig som mulige feilkilder reduseres.

Escali Financials tar hånd om flere behov til både Back-, Middle- og Front Office personell. Vår løsning leveres med et enkelt og brukervennlig grensesnitt, som er enkelt å lære og bruke. 

Det er mulig å legge inn et ubegrenset antall klienter i systemet, noe som gjør det mulig å administrere porteføljene til flere klienter samtidig.

Systemet består av følgende moduler som kan brukes separat eller i en hvilken som helst kombinasjon:

Aksjer/Fond:
For administrering og måling av investeringer i bl.a. aksjer, kommandittselskaper, private equity, egenkapitalbevis og fond

Rentepapirer:
For administrering og måling av plasseringer i rentebærende papirer, som obligasjoner, sertifikater og ansvarlige lån

Fondsgjennomlysning:
For å se totaleksponering mot enkeltpapirer i ulike fond. Dekker blant annet Solvens II krav.

Oppgjørsmodul:
For oppgjør/betaling av transaksjoner. Støtter bl.a. oppgjørsformater mot SEB (Prime Broker), IFS, Danske Bank og DNB. 

Derivater:

For administrering og måling av bl.a. opsjoner og forwards knyttet til aksjer, råvarer, energi, bulk og frakt.

Bank-/likviditetsmodul: 
For håndtering av driftskonti, sparekonti, tidsinnskudd på bankkonti, Fixrate-plasseringer, operasjonelle kontantstrømmer, likviditet og cash/kontanter

Leasing:
For håndtering av finansielle og operasjonelle leasing kontrakter. Håndterer både bokføring (IFRS 16), oversikt over avtaler og kontantstrømmer.

Innlån:
For administrasjon av innlån inkl. kontantstrømanalyse og budsjettering

Utlån:
For administrasjon av utlån inkl. kontantstrømanalyse og budsjettering

Rentederivater:
For administrering, måling og prising av derivater knyttet til renter, bl.a. renteswapper og fremtidige renteavtaler (FRA)

Valutaderivater:
For administrering, måling og prising av terminkontrakter og derivater knyttet til valuta, samt spothandel.


 

Bedre oversikt

Escali Financials støtter både dynamiske Dashboards og statiske rapporter. En rapport-generator er også inkludert (Escali Reports), basert på Power BI-teknologi.

Har du en plasseringsportefølje får du enkelt ut avkastningsmålinger som følger moderne finansteori og internasjonale standarder for avkastningsmåling (bl.a. GIPS). Du kan få ut rapporter som tar hensyn til alle elementer som påvirker resultatet, og du kan enkelt måle avkastningen mot benchmarks. Slike målinger kan foretas på alle nivåer i porteføljen din, både på enkeltinvesteringer, delportefølje-, klient- og konsernnivå.

Det finnes oversikter over hvilken risiko din portefølje er eksponert for, både ved å se på allokeringer i forhold til verdipapirtyper, bransjer, region, risiko, rating, sektor, durasjon og valuta. 

Rentestyring er viktig dersom du har en låneportefølje. I våre systemer får du enkelt frem rentekostnader og sammensetning ift durasjon og risiko. Det er enkelt å få ut gode oversikter over forfall og avdrag, kontantstrømmer og påløpte renter. Det er også mulig å se hvilke konsekvenser ulike rentescenarier vil ha for porteføljen i fremtiden.

Ved hjelp av få klikk kan du i løpet av kort tid lage komplette finans- og operasjonelle budsjetter gjennom systemet inkludert utskrift av godt visualiserte budsjett- og prognoserapporter.En anerkjent løsning

Mange av Nordens største bedrifter og mest profesjonelle aktører innenfor investering og finansiering benytter seg av Escali Financials.

Escali Financials baserer seg på ledende standarder, bl.a:

 • GIPS (Global Investment Performance Standard)
 • GICS (Global Industry Classification Standard)
 • IFRS (International Financial Reporting Standard)
 • IAS (International Accounting Standard)
 • NRS (Norsk regnskapsstandard)
 • US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles in the US)
 • NFF's rentekonvensjoner for det norske rentemarkedet
 • PORT / FORT
 • IORP II / EIOPA
 • SOLVENS 2

Avanserte muligheter for å gi begrenset tilgang på klient-, delportefølje-, meny-, modul- eller oppgavenivå er tilgjengelig. Dette gjør systemet både sikkert, mer brukervennlig og skalerbart. 

Systemet er integrert med Microsoft Office. Du kan f.eks. ved et enkelt museklikk få overført rapporter til Word eller Excel. Vi tilbyr tilgang direkte til databasen slik at du kan gjøre egne uttrekk til BI-systemer eller lignende. Stacc Escali er Microsoft sertifisert partner.

Escali Financials er også integrert mot Bloomberg, Refinitiv og Infront. Vi er også utviklingspartnere med dem.


Tjenester som kan tilbys:

Escali Financial Systems AS kan tilby en rekke tjenester i forbindelse med systemet. Her er noen av dem:

 • Innlegging/import av historiske transaksjoner, leieavtaler, lån eller verdipapirer.
 • Avstemming mot regnskap og VPS
 • Utvikling av nye grensesnitt / ny funksjonalitet
 • Skreddersydde Dashboards/rapporter 
 • Bedriftsintern og individuell opplæring
 • Finansfunksjon-for-hire

Vi utfører våre tjenester både raskt, nøyaktig og effektivt.