Blogg

Thursday, May 9, 2019

Markedsrisiko i pensjonskassene

Finanstilsynet publiserte torsdag 25. april en rapport om soliditeten i pensjonskasser per 1. januar 2019. Den viser at markedsrisikoen utgjorde hele 77 prosent av samlet risiko.

Det nye solvenskapitalkravet for pensjonskasser er en videreføring med noen tilpasninger av Finanstilsynets Stresstest 1 for pensjonskassene. Solvenskapitalkravet er basert på hovedprinsippene i Solvens II-rapporteringen for forsikringsselskaper.

Finanstilsynets rapport (1) gir en oversikt over soliditetssituasjonen i pensjonskassene ved innføringen av det nye solvenskapitalkravet per 1. januar 2019. Fra og med 2019 er det et krav om en kapitaldekningsprosent på over 100 prosent.

Ifølge Finanstilsynet tilfredsstilte 86 av 87 pensjonskasser det nye solvenskapitalkravet per 1. januar 2019, men to av disse måtte benytte overgangregler for å få en solvenskapitaldekning over 100 prosent.

(1) Finanstilsynets rapport om Soliditetssituasjonen i pensjonskassene

Markedsrisiko dominerer

Rapporten viser at markedsrisiko var den desidert største risikoen per 1. januar 2019. Markedsrisikoen utgjorde 77 prosent av samlet risiko. Private pensjonskasser hadde en noe høyere markedsrisiko enn kommunale pensjonskasser. Av den resterende risikoen i stresstesten var livsforsikringsrisiko den største. Innad i livsforsikringsrisikomodulen utgjorde avgangsrisiko (risikoen for at kundene flytter sine kontrakter) den største risikoen med 63 prosent av samlet livsforsikringsrisiko.

Figur 1: Fordeling av samlet risiko samlet risiko for private og kommunale pensjonskasser per 01.01.2019.
Kilde: Finanstilsynet

Omtrent halvparten av markedsrisikoen stammet fra aksjerisiko. Private pensjonskasser har større aksjerisiko enn kommunale som følge av en høyere aksjeandel i de private pensjonskassene.

Figur 2: Bidrag til kapitalkravet for markedsrisiko for private og kommunale pensjonskasser per 01.01.2019.
Kilde: Finanstilsynet

Vi har oppgitt verdiene i dette innlegget før fratrekk av diversifiseringseffekt, tapsabsorberende effekt av utsatt skatt, samt påslag av operasjonell risiko.

Viktig å gjennomlyse fond

Markedsrisikoen påvirker solvenskapitalkravet til pensjonskassene i svært stor grad. For at solvenskapitalkravet skal bli korrekt stilles det et stort informasjonskrav rundt pensjonskassenes investeringer. Dette gjelder ikke minst for fond. I henhold til den nye stresstesten skal alle fondene i beholdningen gjennomlyses slik at riktig markedsverdi og durasjon brukes for hver enkelte aktivaklasse.  EIOPA-rapporteringen som innføres fra 3. kvartal 2019 krever også fondsgjennomlysing.

Vår erfaring fra Solvens II viser at mange fond inneholder derivater som kan ha store eksponeringer selv om markedsverdien er lav. I tillegg til endring i markedsverdiene etter stress er det viktig å beregne risikoreduserende effekt av derivatene. Dette har en effekt på motpartsrisiko. Dersom motparten går konkurs mister man den risikoreduserende effekten av derivatet i tillegg til verdien av selve derivat.

De vanligste derivatene i fond er valutaterminer. Enkelte fond inneholder også renteswapper og andre derivater. Det kan fort bli komplisert å beregne stressverdiene riktig for alle derivater. Det er imidlertid viktig å gjøre dette for å få en god oversikt over hvilken risiko pensjonskassen har i investeringsporteføljen. 

Please login or register to post comments.