Blogg

Wednesday, June 26, 2019

Oppdatert Solvens II-Regelverk

Den 18. juni 2019 publiserte EU et korrigert Solvens II-regelverk. En av endringene som ble vedtatt er en lettelse i kapitalkravene for langsiktige investeringer i selskaper.

Bakgrunnen for dette er at EU ønsker å stimulere til slike investeringer ettersom dette anses viktig for bærekraftig vekst, og fordi forsikringsselskaper er en viktig aktør for denne type finansiering.

Under gitte forhold reduseres kapitalkravet for denne type investeringer til 22 % for aksjer.

De oppdaterte reguleringene trer i kraft i EU 8. juli 2019 og antas å gjelde fra og med 3. kvartal 2019. Oppdatering 2020: Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, og Finanstilsynet har nå fastsatt endring i Solvens II-forskriften slik at forordningen blir gjeldende for norske foretak fra 30. juni 2020

 
 

Det reduserte kapitalkravet på 22% gjelder både for aksje 1 (noterte aksjer innenfor EØS/OECD) og aksje 2 (unoterte aksjer og aksjer utenfor EØS/OECD)

Det stilles imidlertid en rekke krav som må være innfridd for å kunne benytte det reduserte kapitalkravet. Forsikringsselskapet må demonstrere for tilsynsmyndighetene at disse kravene er innfridd:

  • En delportefølje av langsiktige aksjeinvesteringene samt spesifiserte holding-perioder må identifiseres.
  • Delporteføljen må inngå i en portefølje som dekker forsikringsforpliktelser for en eller flere produktområder. Dette skal gjelde for hele løpetiden til forsikringsforpliktelsene.
  • Porteføljen må identifiseres, forvaltes og organiseres separat fra øvrig virksomhet, og den kan ikke brukes til å dekke tap som oppstår ved andre produktområder eller aktiviteter.
  • De forsikringstekniske avsetningene som porteføljen dekker utgjør kun en del av samlede forsikringstekniske avsetninger.
  • Gjennomsnittlig holding-periode for aksjeinvesteringer i delporteføljen overstiger 5 år
  • Delporteføljen består kun av aksjer som er notert i EØS eller unoterte aksjer av selskaper som har sitt hovedkontor i land som er medlemmer av EØS.
  • Solvens- og likviditetsposisjonen til forsikringsselskapet, samt kapitalforvaltningsstrategi er slik at tvunget salg av aksjeinvesteringer i delportefølje kan unngås i minst 10 år.
  • Risikostyring, kapitalforvaltning og investeringspolicyer reflekterer intensjonen om å holde delportefølje i en periode som er kompatibel med de øvrige kravene.

 

Reglene gjelder også for investeringer gjennom fond som investerer i denne type selskaper.

Nærmere detaljer finner dere i artikkel 171a i Solvens II-regulativet

Please login or register to post comments.