Blogg

Monday, June 28, 2021

Er du klar for nye referanserenter?

INNLEDNING

I mer enn 40 år har IBOR (Internbank Offered Rates), vært en del av hverdagen for alle som jobber med finansiering. Spesielt LIBOR (London Interbank Offered Rate) har vært blant verdens viktigste referanserenter.

En rekke skandaler under finanskrisen, blant annet knyttet til markedsmanipulasjon, gjorde at markedet mistet tilliten til IBOR som referanserente. Dette gjelder spesielt LIBOR og EURIBOR. I dag har et lite volum av usikrede lån mellom banker blitt et stort problem i de fleste land. Spesielt på litt lengre løpetider eksisterer det ikke lenger et marked for usikrede transaksjoner mellom banker.

Mange lands IBOR er gjennomgående alene basert på anslag fra bankene og ikke faktisk handel. Dette gjorde at det ble anbefalt å reformere dagens referanserenter og finne nær risikofrie referanserenter. I denne artikkelen vil du finne en oppsummering av hvilke alternative referanserenter (ARR) som er under etablering i en rekke land og når dagens referanserenter forsvinner.
 

EN OPPSUMMERING AV ALTERNATIVE REFERANSERENTER

Land

Dagens IBOR

Alternativ rente

Løpetid

Sikret vs. usikret

USA

USD LIBOR

SOFR – Secured Overnight Financing Rate

Overnatten

Sikret

Storbritannia

GBP LIBOR

SONIA – Reformed Sterling Overnight Index Average

Overnatten

Usikret

Euroområdet

EURIBOR

ESTER – Euro short-term rate

Overnatten

Usikret

Norge

NIBOR

NOWA – Reformed Norwegian Overnight Weighted Average

Overnatten

Usikret

Sverige

STIBOR

SWESTR – Swedish Krona Short Term Rate

Overnatten

Usikret

Danmark

CIBOR

DESTR – Denmark Short-Term Rate

Overnatten

Usikret


Felles for alle de nye referanserentene er at de kun har 1 dags løpetid. De alternative referanserentene har ingen kreditt- eller likviditetspremier, i motsetning til IBOR. Dette betyr at marginen mot ARR vil være høyere enn på tilsvarende lån og sikringer mot IBOR.

 

RENTEKONVENSJONER

Lån, obligasjoner og rentebytteavtaler med ARR som referanserente vil ha daglig renteregulering. Renteberegningen blir sannsynligvis bakoverskuende, men i markedet med et likvid terminmarked, kan den også blir foroverskuene.  NOWA er bakoverskuende. Altså vil du ikke vite hva renten er før på slutten av terminen. Renteberegningsmetoden vil antakeligvis være F/365 for alle alternative referanserenter. Dette fordrer at du har et system som håndterer dette.


 

LIBOR

LIBOR (The London Interbank Offered Rate) avsluttes 31. desember 2021. Dette betyr at både GBP LIBOR, CHF LIBOR og JPY LIBOR slutter å eksistere 1. januar 2022. USD LIBOR vil fremdeles eksisterende som referanserente for utvalgte långivere til midten av 2023, men de korteste løpetidene forsvinner.

Dette betyr at det er på tide å ta i bruk alternative referanserenter allerede nå!

Under finner du en oppsummering av hva som skjer med GBP og USD LIBOR, de mest vanlige LIBOR-rentene i Norden.

GBP LIBOR

Denne forsvinner allerede 1. januar 2022. SONIA (Sterling Overnight Financing Rate) har allerede vært et etablert alternativ til GBP Libor siden 1997. Den ble reformert i 2018, et par år etter at Bank of England overtok administrasjonsansvaret. Flere låntakere har allerede tatt i bruk SONIA som basisrente på lån og renteswapper. SONIA har ingen kreditt- eller likviditetspremier, i motsetning til GBP LIBOR. Det er allerede et etablert marked for terminkontrakter.

Kilde: Bank of England

USD LIBOR

Forsvinner i utgangspunktet 1. januar 2022, men vil fortsatt brukes som referanserente for enkelte långivere/motparter frem til 30. juni 2023. USD Libor 1 uke og USD Libor 2 måneder forsvinner helt 31. desember 2021. Erstattes av SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Administrator for SOFR er Federal Reserve Board. Det er allerede et marked for terminkontrakter.

Kilde: PWC/Finanstilsynet


EURIBOR

EURIBOR vil fortsatt eksistere som referanserente. Den har blitt grundig reformert. Men markedet ønsker er foroverskuene overnattsrente, da EURIBOR kun finnes fra 1 uke til 12 måneder. Dette vil kreve et velfungerende terminmarked, hvilket ikke eksisterer i dag. Den Europeiske Sentralbanken jobber med å etablere ESTR som et alternativ til EURIBOR.

Kilde: Den Europeiske Sentralbanken
 

NIBOR

Oslo Børs sluttet å fastsette og administrere NIBOR 30. september 2019, siden har NoRe overtatt ansvaret og Nibor har blitt reformert.

Hvis reformert NOWA blir tatt vel imot i markedet, er det ikke sikkert bankene på sikt vil se seg tjent med å fortsette med NIBOR-panelet. Rentesatser for reformert NOWA har vært tilgjengelig siden 1.1.2020.

NOWA har allerede blitt tatt i bruk som referanserente og det er sannsynligvis bare et tidsspørsmål før NIBOR vil bli faset ut. NIBOR og NOWA vil leve side om side inntil videre.

Kilde: PWC/Norges Bank


STIBOR

Riksbanken vil fremdeles administrere STIBOR og den vil i all hovedsak bestå. STIBOR overnight vil sannsynligvis erstattes med SWESTR. Fra og med 27. januar 2021 til 1. september 2021 skal Riksbanken publisere daglige renter på SWESTR. Dette er en testperiode og planen er at denne skal settes i produksjon 2. september 2021. Det vil si at ingen kontrakter i testperioden vil være knyttet til SWESTR, men kan være det fra september.

Kilde: Riksbanken
 

CIBOR

Københavnbørsen sluttet å fastsette og administrere CIBOR 1. oktober 2019. Finans Danmark overtok ansvaret etter dette. CIBOR vil fortsatt eksistere.

Finans Danmark og Pengemarkedskomiteen arbeidet med å undersøke mulighetene for å introdusere en ny transaksjonsbasert referanserente, kalt DESTR.

Kilde: Nationalbanken


ANBEFALINGER

Svært mange avtaler er i dag knyttet til en IBOR-rente. Mange av disse vil forsvinne de kommende årene. Du bør derfor starte arbeidet med å konvertere konserninterne lån, eksterne låneavtaler, obligasjoner, rentebytteavtaler og leieavtaler. Spesielt dersom du er eksponert mot LIBOR.

Sørg for at dine interne IT-systemer håndterer denne overgangen.

Please login or register to post comments.