NYHETER

4 Dec 2018

Solvens II oppdatering - endret rapporteringstandard gjelder fra 4. kvartal 2018

Finanstilsynet informerte forrige uke om endringer i rapporteringsstandarden fra 4. kvartal 2018. Nedenfor har vi oppsumert de viktigste endringene:

Endringer i rapportene

 

Rapport

Endringer/kommentarer

S.01.02 (Basis informasjon)

Ny felt som krever informasjon om mulige fritak fra rapportering av rating/ratingbyrå

S.12.01 (Forsikringstekniske avsetninger – Liv)

Beste estimat for produkter med gjenkjøpsopsjon kreves nå også for mottatt gjenforsikring.

I tillegg er noen av «Sum» beløpene som var tidligere markert som ikke påkrevd nå påkrevd

S.26.01 (Markedsrisiko)

Aksje- og kredittmarginrisiko for infrastruktur investeringer må nå fordeles mellom «corporate» og «other than corporate»

S.29.03 og S.29.04 (Endringer knyttet til forsikringstekniske avsetninger)

Små endringer i navn på enkelte felter. Rad R0080 i rapport S.29.04 endres fra tegnet til forfalte premie.

S.30.04 (Gjenforsikring)

Navn på sikkerhetsstiller (kolonne C0320) er slettet og en ny kolonne (Intern rating) er lagt til.

 

Endringer i veiledning («Annex II»)

 

Veiledninger inkluderer nå en beskrivelser av de nye feltene som er nevnt ovenfor. I tillegg er det endringer i forbindelse med følgende rapporter

 

Rapport

Endringer/kommentarer

S.04.01

Gjelder bare dersom selskap har utenlandske filialer. Enkelte beløp som rapporteres er endret til å inkludere selskapet i tillegg til filialer

S.06.02

Country of custody og Custodian endret til å være uaktuelle for hele CIC kategori 8 (før var det “for mortgages and loans to natural persons, as those assets are not required to be individualised”).

Quantity endret til ikke aktuelle for CIC kategorier 71 og 9.

Listen over ratinbyråer er oppdatert.

S.06.03

Presiseringer i forbindelse med gjennomlysning av land og valuta og grenser knyttet til dette.

Listen over valuta nå inkludere “Aggregated currencies due to application of threshold”

S.07.01

“Callable or Puttable” kan nå settes til ikke aktuelle

S.08.01 og S.08.02

Presisering at pengebeløp kan aggregeres i listen over posisjoner.

Presisering at ID koder som selskapet selv angi for «Instrument underlying the derivative» må være unik og denne type kode skal bare brukes når andre koder ikke er tilgjengelig. Ratingbyrå er ikke lenger et krav når rating rapporteres.

Listen over ratingbyrå er oppdatert

S.11.01

Presisering at eiendom holdt som sikkerhetsstillelse for boliglån rapporteres på en linje. «Country of custody» endret til å være uaktuelle for hele CIC kategori 8

S.14.01

Referanse for C0210 endret til C0260

S.22.05

Presisering i forbindelse med Limitation applied («‘If no limitation the amount calculated as R0060*(R0010-R0050) shall be reported”

S.23.04

First call date of subordinated liabilities endret til First future call date of subordinated liabilities

S.29.01

Presisering at endringer relatert til investeringer og finansielle forpliktelser skal ekskludere egne aksje

S.29.02

Investeringer (inkludert forsikring med investeringsvalg) skal inkluderes

Eiendom for egen bruk ekskluderes

S.29.03 og S.29.04

Presisering om at mottatt gjenforsikring skal inkluderes in S.29.03

Endringer i beskrivelsen for en rekke felter i både S.29.03 og S.29.04. Vi anbefaler at kundene våre går grundig gjennom den nye veiledningen for denne rapportene fylles ut for 2018

S.30.01 og S.30.02

Endret til å dekke 10 største risikoer, istedenfor de 10 største «facultative covers»

S.30.02, S.30.04, S.31.01 og S.31.02

Ratingbyrå listen er oppdatert

 

 

Det er også noen endringer i forbindelse med S.15.01, S.15.02, S16.01, S.22.03, 22.06. Disse er ikke relevant for Escali kunder og skal ikke omtales videre her.

 

Endringer i valideringer

 

Den nye taksonomien inneholder over 300 nye valideringsregler. Blant annet er det en rekke datafelter som før kunne står tom som må nå fylles ut.

 

Den nye valideringsfil kan lastes ned fra EIOPA sine nettsider.

 

Tags: