Escali Supervision

Escali Supervision

Escali Supervision er et system som forenkler pensjonskassenes og forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering, Solvens II og øvrig rapportering til myndighetene.

Henter data fra forsystemer

Systemet bygges slik at data kan importeres automatisert, for en eller flere av grensesnittene samtidig. Data hentes fra eksisterende systemer:

-          Regnskapssystem

-          Porteføljesystem

-          Forsikringssystem

-          Excel/manuelt input

Det er lagt stor vekt på å få en effektiv administrasjon av dataflyt i rapporteringsprosessen og mest mulig automatikk. Data kan importeres fra alle tenkelige formater, inkludert:

-          Filbasert import (Excel, CSV, XML osv)

-          Webservice

-          Direkte databasekobling

-          Klipp og lim fra Excel

Kontrollere, Validere og sikre Samsvar

Supervision inneholder hele regelverket for validering og kontroll av Solvency II rapportmaler (QRT’s), samt FORT / PORT rapportene:

-          Systemet kontrollerer at alle data er utfylt iht til kravene.

-          I tillegg til Solvency II og FORT / PORT regelverk, sikrer Supervision samsvar mellom Solvency II, regnskap og FORT / PORT

-          Escali vedlikeholder regelverkene i systemet for fremtiden

Dersom du klassifiserer feil i Escali Supervision, vil programvaren kontrollere dette opp mot gjeldende regelverk. Det er også bygget inn automatisk mottakskontroll av data slik at kontrollene gjennomført av Finanstilsynet og SSB ved mottak er gjennomgått allerede før innsendelse.

Sporbarhet

Supervision ivaretar strenge kravene i Solvens II for sporbarhet av data:

-          Alle data i Supervision merkes med kilde, tidspunkt, referanse til forsystem osv..

-          Alle manuelle korreksjoner i Supervision logges med tidspunkt, bruker osv.

-          Det etableres funksjonalitet for å låse datasett slik at disse ikke kan endres i etterkant.

Rapportering

Systemet inneholder rapportene som kreves for tilsynsrapportering i Norge:

-          Alle Solvens II rapporteringsmaler (QRT’s)

-          Kvartalsvis og årlige rapporter etter oppstillingsplan

-          FORT / PORT rapporter

-          Regnskapsrapporter og regnskapsnoter

Du kan skrive ut alle rapporter på skjerm, papir samt generere PDF, Excel eller .CSV filer. XBRL format vil være tilgjengelig dersom Finanstilsynet krever dette.

Alle rapporterte data tas vare på, slik at du kan hente inn rapporter bakover i tid.

Arbeidsflyt og rollefordeling

På grunn av det store antallet rapporter og data, vil Solvens II rapportering være krevende for alle norske selskaper. Supervision hjelpe deg med å få kontroll over prosessen. Systemet ivaretar kontroll på hvilke data som er importert, kontrollert og godkjent, samt en tydelig fordeling av hvem som er ansvarlig for de ulike grunnlagsdata:

Hvorfor Escali Supervision?

Dette er et viktig satsningsområde for Escali og med Supervision får du ikke bare tilgang til software som forenkler Solvens II, Regnskaps- og Tilsynsrapportering. Du får også tilgang til betydelig kompetanse og knowhow som vi har opparbeidet på området. Supervision er tilpasset det norske marked og kan hjelpe deg å forenklet og effektivisere rapporteringen.

- En felles løsning hvor all, både nasjonal og internasjonal, rapportering henger sammen, samsvarer og baseres på de samme data.

- En enkel og brukervennlig helhetlig løsning som gjør Solvency II rapportering enkelt og sikkert

- Vår løsning for nasjonal rapportering er utprøvd og i drift hos en rekke norske forsikringsselskaper og pensjonskasser

- Escali har en smidig og fleksibel organisasjon som er lokalt forankret og forstår det norske pensjons- og forsikringsmarkedet. 

- Sparer organisasjonen for tid og ressurser ved å forenkler prosessene omkring:

Solvens II rapportering

Forsikringsselskapers- og Pensjonskassers Offentlige Regnskaps- og Tilsyns-rapportering (FORT/PORT)

Regnskapsrapportering etter oppstillingsplan

Resultat etter oppstillingsplan

Balanse etter oppstillingsplan

Kvartals- og årsrapportering

Øvrig regnskapsrapportering, bl.a. noter

Nøkkeltallsskjema

 

For mer info ta kontakt med oss på 55 52 77 70 eller salg@escali.no

 

 

dokumenter